↑ Return to Despre proiect

Rezultatele proiectului

La nivelul proiectului, obiectivele propuse au fost realizate astfel încât rezultatele şi indicatorii estimaţi au avut un impact pozitiv, concretizându-se în următoarele:
– Promovarea incluziunii sociale. În cadrul acestui obiectiv au fost aplicate măsuri integrate, efective şi eficiente grupurilor de copii şi tineri vulnerabili care se confruntă cu riscuri specifice. Echipa de proiect a contribuit la implementarea acestor măsuri printr-o abordare obiectivă, întrucât activităţile propuse de fiecare membru al echipei au primit feedback din partea elevilor, tinerilor, părinţilor, profesorilor, învăţătorilor.
– Îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi reducerea fenomenului de abandon şcolar a fost unul dintre obiectivele proiectului căruia i s-a acordat o importanţă deosebită, întrucât membrii echipei de proiect au păstrat în permanenţă legătura cu învăţătorii/profesorii de la clasa din care provin elevii. Aceştia au monitorizat frecvenţa şcolară, iar cazurile de absentism au fost identificate, aplicându-se măsuri ameliorative (vizite la domiciliu, înştiinţarea părinţilor ş.a.)
– Îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă în cazul copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc. Membrii echipei de proiect au contribuit la fenomenul de conştientizare al comunităţii cu privire la familiile aflate în dificultate, fiind identificată situaţia socială a beneficiarilor prin completarea anchetelor sociale.
Pentru elevii beneficiari s-a comunicat periodic cu membrii colectivului educaţional din şcoală pentru monitorizarea performanţelor şcolare ale copiilor la şcoală. În ceea ce priveşte socializarea, în cadrul activităţilor de la centru au fost organizate şi evenimente speciale cu diferite ocazii (zile de naştere, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Femeii, Paște, Crăciun ş.a.) Părinţii au beneficiat de consiliere în cadrul şedinţelor de consiliere care au fost susţinute de către psiholog. Le-a fost asigurat sprijin educaţional astfel încât să-şi poată realiza temele pentru acasă, această activitate desfăşurându-se zilnic.
– Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii pentru tinerii defavorizaţi. În cadrul activităţilor de consiliere elevii/tinerii au beneficiat de sfaturi, au fost ghidaţi pentru alegerea celei mai potrivite oferte de studii liceale/profesionale. Elevii au fost încurajaţi să-şi valorifice propriile abilităţi şi competenţe în ceea ce priveşte alegerea profesiei, finalizând cu integrarea în societate ca adulţi şi ca profesionişti pe piaţa muncii.
– Creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de a beneficia de educaţie în rândul familiilor de etnie romă, dar şi a membrilor comunităţii în general. Acest obiectiv a fost atins întrucât atât elevii, cât şi părinţii au reuşit să conştientizeze nevoia de educaţie. La clasele I-IV au frecventat zilnic cei 35 elevi, beneficiind de activităţile din cadrul centrului, înregistrându-se astfel o evoluţie ascendentă în ceea ce priveşte conştientizarea nevoii de educaţie. La ciclul gimnazial 50 de elevi au beneficiat de sprijin pentru efectuarea temelor la materiile din care susţine Evaluarea Naţională (limba română, limba engleză, matematică), înregistrându-se şi aici progrese întrucât unii dintre elevii care au participat la Evaluarea Naţională cls. a VIII-a au fost admişi la licee şi şcoli profesionale, iar elevii din clasa a VI-a care au susţinut E.N. au avut rezultate bune.
– Servicii îmbunătăţite/adecvate nevoilor copiilor şi tinerilor. Prin activităţile desfăşurate în cadrul centrului, elevilor le-au fost asigurate servicii adaptate la particularităţile de vârstă şi individuale. În urma aplicării unor chestionare de satisfacţie elevilor şi părinţilor acestora s-au constatat beneficiile înregistrate cu privire la evoluţia acestora.

În cadrul activităţilor propuse în acest proiect a fost evidenţiată participarea tuturor părţilor relevante din comunitatea selectată, în acest mod respectându-se unul dintre principiile fundamentale ale Bunei Guvernări şi anume participarea şi incluziunea cetăţenilor în mod echitabil şi corect indiferent de gen, vârstă, etnie, religie. De asemenea, transparenţa în luarea deciziilor la nivel local a putut fi identificată în activităţile de informare şi conştientizare organizate periodic, în prezenţa reprezentanţilor comunităţii locale care au avut ca scop prezentarea obiectivelor şi a stadiului proiectului şi identificarea recomandărilor venite din partea grupurilor ţintă.
Obiectivele proiectului au respectat principiul Dezvoltării Durabile din perspectiva socială, prin prisma promovării egalităţii şi nondiscriminării dar şi prin contribuţia la lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale promovând facilitarea accesului egal la educaţie a copiilor aflaţi în situaţii de risc, în special cei de etnie romă. Proiectul a respectat şi promovat anumite laturi specifice unor programe sociale integrate, caracterizate prin complementaritatea criteriilor de gen, etnie şi vârstă.
Egalitatea de gen. În ceea ce priveşte principiul egalităţii de gen, menţionăm faptul că unul dintre obiective se referă la creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de a beneficia de educaţie în rândul familiilor de etnie romă, dar şi a membrilor comunităţii în general. Acest obiectiv a îmbinat atât aspecte legate de reprezentare şi participare pe criterii de gen cât şi cele legate de accesul la resursele oferite de impactul proiectului în comunitate.
Teme orizontale. Populaţia de etnie romă reprezintă unul dintre grupurile cele mai defavorizate din societatea românească în ceea ce priveşte accesul la sistemul de învăţământ şi la nivelul calificării profesionale a tinerilor. Proiectul a acordat o atenţie deosebită creşterii exponenţiale a nr. de persoane de etnie romă, în special copii şi tineri, în cadrul sistemului public de educaţie de la nivelul local şi pe piaţa forţei de muncă active. Măsurile propuse de proiect au fost menite să combată sentimentul, tot mai crescut, de discriminare prezent în comportamentul social al populaţiei majoritare prin implicarea directă a tuturor factorilor decizionali locali în soluţionarea problematicii rome.
Activităţile proiectului au venit în sprijinul populaţiei de etnie romă prin reducerea decalajului de oportunităţi existente între persoanele aparţinând etniei rome şi populaţia majoritară în domeniile importante ale vieţii sociale cum ar fi educaţia.